Photo Gallery: 2011 Kids Clinic
AP1J7517.JPG
AP1J7517.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7530.JPG
AP1J7530.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7557.JPG
AP1J7557.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7576.JPG
AP1J7576.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7594.JPG
AP1J7594.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7615.JPG
AP1J7615.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7646.JPG
AP1J7646.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7666.JPG
AP1J7666.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7678.JPG
AP1J7678.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7671.JPG
AP1J7671.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7722.JPG
AP1J7722.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7757.JPG
AP1J7757.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7765.JPG
AP1J7765.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7767.JPG
AP1J7767.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7840.JPG
AP1J7840.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7852.JPG
AP1J7852.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7872.JPG
AP1J7872.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7877.JPG
AP1J7877.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
back
forward
pause