Photo Gallery: Chippewas vs. Toledo (Jan. 12, 2011)
AP1J7816.JPG
AP1J7816.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7833.JPG
AP1J7833.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7836.JPG
AP1J7836.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7850.JPG
AP1J7850.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7863.JPG
AP1J7863.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7919.JPG
AP1J7919.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J7985.JPG
AP1J7985.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J8127.JPG
AP1J8127.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
AP1J8194.JPG
AP1J8194.JPG
By Jason Kaufman/CMU Athletics
back
forward
pause